TACHIWAZA

YOKOMENUCHI GOKYO

OMOTE
URA
OMOTE e URA Yamada
(altro) Endo