TACHIWAZA

MUNEDORI NIKYO

OMOTE Tamura
URA Kobayashi
OMOTE e URA
(altro) Saito
(diverseForme)