TACHIWAZA

MOROTEDORI SHIHONAGE

(KATATERYOTEDORI SHIHONAGE - RYOKATATEDORI SHIHONAGE)

OMOTE X
URA X
OMOTE e URA Kawamukai Savegnago
(altro) Kobayashi