TACHIWAZA

MOROTEDORI NIKYO
(KATATERYOTEDORI NIKYO - RYOKATATEDORI NIKYO)

OMOTE
URA Saito Kobayashi Tissier (2forme) Savegnago Savegnago Salvadego
OMOTE e URA
(altro)