SUWARIWAZA

KATADORI NIKYO

OMOTE
URA
OMOTE e URA UeshibaM. X
(altro) Yamaguchi