TACHIWAZA

GYAKUHANMIKATATEDORI SHIHONAGE

OMOTE Tamura Savegnago
URA Tamura Gonzalez Requena Yamada
OMOTE e URA Kobayashi Depaoli Tohei Ichida Tissier
(altro) Kobayashi (Sankyo) Savegnago (pollice) Yamada (Irimi) Salvadego