TACHI WAZA

GYAKUHANMIKATATEDORI KOKYUNAGE

OMOTE
URA Tohei
OMOTE e URA Yamaguchi
(altro) Kobayashi X
(diverseForme)
Goffin