TACHIWAZA

AIHANMIKATATEDORI NIKYO

OMOTE
URA Tamura Savegnago Vural Saito Cognard
(4_forme)
Tissier
OMOTE e URA Kobayashi Ichida Yamaguchi
(altro) Goffin Sunatomari Paviot